Date: 2023

Discover the greatest donghua of the year 2023 with the comprehensive list found on this page of Donghua List.

N/A /10
6.33 /10
Master of Alchemy - Dan Dao Zongshi
7.7 /10
7.09 /10
X&Y - Aiyou de Mishi
7.14 /10
Martial God Asura - Xiuluo Wu Shen
6.56 /10
The Fallen Master - Duo Xuan Shi
6.53 /10
Legend of Yang Chen - Jiu Chen Fengyun Lu
N/A /10
7.07 /10
My Heroic Husband - Zhui Xu
6.64 /10
Soul of Light - Zhen Yang Wushen
N/A /10
6.75 /10
Tales of Dark River - Anhe Zhuan
7.5 /10
6.76 /10
Shrouding the Heavens - Zhe Tian
The Galaxy Emperor - Gaishi Dizun
7.8 /10
7.21 /10
One Hundred Thousand Years of Qi Refining
8.8 /10
Against the Gods - Nitian Xie Shen
N/A /10
7.93 /10
The Demon Hunter - Cang Yuan Tu