Date: 2020

Discover the 2020 Donghua releases! Explore a variety of Chinese animation and animation titles released on this date with our list.

N/A /10
7.14 /10
Supreme God Emperor - Wu Shang Shen Di
5.93 /10
Chang'an Magic Street - Chang An Huan Jie
7.9 /10
7.09 /10
Fairies Album - Bai Yao Pu
N/A /10
5.91 /10
Westward Juvenile Journey
7.2 /10
7.41 /10
Legend of Exorcism - Tian Bao Fuyao Lu
6.68 /10
Knights on Debris - Xing Hai Qishi
7.19 /10
God Of Ten Thousand Realms - Wan Jie Fa Shen
N/A /10
6.76 /10
One Step Toward Freedom - Dubu Xiaoyao
6.8 /10
7.26 /10
Carp Reborn - Yuan Long
8.2 /10
7.86 /10
Swallowed Star - Tunshi Xingkong
7.9 /10
7.83 /10
A Will Eternal - Yi Nian Yong Heng
8.5 /10
7.47 /10
A Record of Mortal's Journey to Immortality
N/A /10
6.70 /10
Peerless Martial Spirit - Jue Shi Wu Hun
8.8 /10
7.36 /10
Martial Master - Wu Shen Zhu Zai