Genre: Martial Arts

This Martial Arts genre of donghua showcases the artistry of combat techniques and focuses on the physical and mental discipline of its characters. Find a list of exceptional donghua related to this genre here.

7.14 /10
Martial God Asura - Xiuluo Wu Shen
6.56 /10
The Fallen Master - Duo Xuan Shi
6.53 /10
Legend of Yang Chen - Jiu Chen Fengyun Lu
6.34 /10
Make Money To Be King - Wo Kao Chongzhi Dang Wudi
6.97 /10
Ten Thousand Worlds - Wan Jie Du Zun
Immortal Tomb - Xian Mu
6.7 /10
Legendary Twins
7.19 /10
God Of Ten Thousand Realms - Wan Jie Fa Shen
6.64 /10
Soul of Light - Zhen Yang Wushen
6.06 /10
I Annoyed Millions of Cultivators
6.83 /10
Star Martial God Technique - Xing Wushen Jue
N/A /10
6.75 /10
Tales of Dark River - Anhe Zhuan
The Galaxy Emperor - Gaishi Dizun