Genre: Fantasy

Fantasy, the genre of imagination and magic, where anything is possible. Find your escape into a world of dragons, wizards and mythical creatures.

N/A /10
6.33 /10
Master of Alchemy - Dan Dao Zongshi
5.82 /10
Legend of Sho - Shu Shan Qi Xian Lu
6.44 /10
The Legend of Dragon Soldier
7.14 /10
Martial God Asura - Xiuluo Wu Shen
6.37 /10
The First Son-in-Law Vanguard of All Time
N/A /10
6.56 /10
Great Doctor Miss Nine - Shenyi Jiu Xiaojie
6.56 /10
The Fallen Master - Duo Xuan Shi
6.53 /10
Legend of Yang Chen - Jiu Chen Fengyun Lu
5.93 /10
Chang'an Magic Street - Chang An Huan Jie
6.34 /10
Make Money To Be King - Wo Kao Chongzhi Dang Wudi
N/A /10
7.07 /10
My Heroic Husband - Zhui Xu
6.97 /10
Ten Thousand Worlds - Wan Jie Du Zun
6.27 /10
The Mirror: Twin Cities - Jing: Shuang Cheng
N/A /10
6.42 /10
Mad Demon Lord - Kuang Shen Mo Zun
6.68 /10
Knights on Debris - Xing Hai Qishi
7.19 /10
God Of Ten Thousand Realms - Wan Jie Fa Shen