Genre: Action

The Action genre in the world of donghua features thrilling fights, intense battles, and exhilarating adventure. Find all the best action donghua here.

6 /10
Galaxy Devastator - Benghuai Xinghe
N/A /10
6.33 /10
Master of Alchemy - Dan Dao Zongshi
N/A /10
6.00 /10
The Devil Ring - Jie Mo Ren
6.44 /10
The Legend of Dragon Soldier
7.14 /10
Martial God Asura - Xiuluo Wu Shen
N/A /10
7.14 /10
Supreme God Emperor - Wu Shang Shen Di
7.5 /10
7.19 /10
Spiritpact - Ling Qi
N/A /10
6.31 /10
Immortals of the Godless - Chun Qiu Feng Shen
6.37 /10
The First Son-in-Law Vanguard of All Time
6.56 /10
The Fallen Master - Duo Xuan Shi
6.53 /10
Legend of Yang Chen - Jiu Chen Fengyun Lu
6.34 /10
Make Money To Be King - Wo Kao Chongzhi Dang Wudi
7.4 /10
7.19 /10
Full-Time Magister - Quanzhi Fashi
7.9 /10
7.09 /10
Fairies Album - Bai Yao Pu