Genre: Historical

Explore the past with Historical donghua. This genre features stories set in historical periods, transporting viewers to a different time and place.

6.56 /10
The Fallen Master - Duo Xuan Shi
6.53 /10
Legend of Yang Chen - Jiu Chen Fengyun Lu
6.68 /10
The Beauty Blogger - Sheng Shi Zhuang Niang
6.97 /10
Ten Thousand Worlds - Wan Jie Du Zun
6.64 /10
Soul of Light - Zhen Yang Wushen
The Galaxy Emperor - Gaishi Dizun