Rate: pg_13

PG_13 rating for Donghua contains content that may not be suitable for minors. Find a list of Donghua with PG_13 rating on this page.

5.82 /10
Legend of Sho - Shu Shan Qi Xian Lu
6.44 /10
The Legend of Dragon Soldier
7.14 /10
Martial God Asura - Xiuluo Wu Shen
6.37 /10
The First Son-in-Law Vanguard of All Time
6.56 /10
The Fallen Master - Duo Xuan Shi
6.53 /10
Legend of Yang Chen - Jiu Chen Fengyun Lu
6.34 /10
Make Money To Be King - Wo Kao Chongzhi Dang Wudi
6.68 /10
The Beauty Blogger - Sheng Shi Zhuang Niang
6.97 /10
Ten Thousand Worlds - Wan Jie Du Zun
Immortal Tomb - Xian Mu
6.7 /10
Legendary Twins
6.68 /10
Knights on Debris - Xing Hai Qishi
7.19 /10
God Of Ten Thousand Realms - Wan Jie Fa Shen
6.64 /10
Soul of Light - Zhen Yang Wushen
6.06 /10
I Annoyed Millions of Cultivators
6.83 /10
Star Martial God Technique - Xing Wushen Jue
The Galaxy Emperor - Gaishi Dizun
6.73 /10
Lord of the Universe - Wan Jie Shen Zhu